Vivago-aktiivisuusmittarin tulosten käyttäminen

Aktiivisuuskäyrät ovat intuitiivinen tapaa tarkastella henkilön unta, päiväajan aktiivisuutta ja vuorokausirytmiä yhdellä silmäyksellä. Vivago MOVETM ‑kello mittaa käyttäjänsä aktiivisuutta aktigrafian avulla.

Aktiivisuuskäyrän tarkasteleminen

Tiedot näytetään aktiivisuuskäyränä, jota voi tarkastella ja analysoida Vivago Vista ‑ohjelmistolla. Aktiivisuuskäyriä voi seurata myös mobiililaitteella Vivago MOBILE ‑sovelluksella. Kukin käyrän piste kuvaa käyttäjän aktiivisuutta minuutin aikana. Kun käyttäjä on ollut fyysisesti aktiivinen, käyrän amplitudi (korkeus) on suurempi, ja hitaamman liikkeen aikana se on matalampi. Jos liikettä ei havaita, käyrä on tasainen ja sen arvo nolla.

Aktiivisuuskäyriä voi tarkastella joko reaaliaikaisena tai eri aikaväleillä, jotka ovat 60 minuuttia, 6 tuntia, 24 tuntia. Vuorokausi on ihanteellinen aikaväli nopean yleiskuvan muodostamiseksi. Se on hyödyllinen esimerkiksi kliinisessä arvioinnissa tai potilaan hoidossa tai lääkityksessä tapahtuneen muutoksen seurannassa. Lyhyemmät aikavälit ja reaaliaikainen seuranta voivat helpottaa käytännön hoitotyötä esimerkiksi optimoitaessa yön aikana tapahtuvan hoidon ajoitusta hoitokodeissa.

Kuva 1. Aktiivisuuskäyrä, 24 tunnin aikaväli. Valitusta aikavälistä riippumatta aika näkyy aktiivisuuskäyränäytön alareunassa. Vasemmassa reunassa on pystysuora akseli, jolla on arvot 0–100 %. 100 % tarkoittaa suurinta mahdollista aktiivisuutta, ja 0 % täydellistä liikkumattomuutta. Terveen aikuisen päiväaikainen aktiivisuus on yleensä yli 30 %.

Aktiivisuuskäyrän näkymissä on värikoodaus, joka helpottaa tyypillisten tilanteiden havaitsemista.

  1. Yö (klo 23–05) on merkitty vaaleansinisellä taustalla.
  2. Aktiivisuusnäkymän alapuolella oleva sininen palkki tarkoittaa unta.
  3. Keltainen palkki osoittaa, että Vivago-kello ei ollut ranteessa eikä aktiivisuustietoja ole saatavilla.

Unen seuranta 

Nukkuessaan ihminen liikkuu vähän, joten aktigrafiaa voi käyttää unen seurantaan. Yksi tälle teknologialle ominaisista ongelmista on se, että aktigrafeilla on taipumus tulkita virheellisesti liikkumattomuus nukkumiseksi. Siksi aktigrafin mittaama nukuttu aika voi olla todellista pidempi.

Aktigrafeja on tutkittu vertaamalla tuloksia polysomnografiaan eli PSG-tutkimukseen, jota käytetään unen laadun mittamiseen unilaboratorioissa. Vastaavuus on parhaimmillaan normaalien, terveiden ihmisten kohdalla, ja heikompi unettomuudesta kärsivien osalta.

Vivago arkielämän aktigrafiassa

PSG-tutkimus perustuu EEG- (elektroenkefalografia), EMG- (elektromyografia) ja EOG- (elektro-okulografia) -mittauksiin, ja sen käyttäminen pitkäaikaiseen seurantaan unilaboratorioiden ulkopuolella on hankalaa. Aktigrafia sopii paremmin arkielämän sovelluksiin, ja sitä on käytetty laajasti unitutkimuksissa.

Vivago tunnistaa käyttäjän hereillä olon ja nukkumisen automaattisesti aktiivisuuskäyrästä. Arviot kokonaisuniajasta ja erillisten unijaksojen määrästä lasketaan kullekin päivälle keskipäivästä seuraavan päivän keskipäivään. Luokittelu perustuu teknologiaan, jossa raja-arvon alle jäävät arvot tulkitaan uneksi. Raja-arvoja unen havaitsemiselle voi muokata jossakin määrin, jotta tarkkuus saadaan optimoitua ja jotta ne voidaan sovittaa kunkin nukkujan yksilöllisiin ominaisuuksiin.

Vuorokausirytmi

Yksi aktiivisuuskäyrän eduista on sen tuoma mahdollisuus seurata käyttäjän vuorokausirytmiä. Vuorokausirytmin indeksi lasketaan jakamalla keskimääräinen yöaikainen aktiivisuus keskimääräisellä päiväaikaisella aktiivisuudella seuraavasti:

Vuorokausirytmin indeksi kuvaa uni-valverytmin laatua. Kun rytmi on hyvä, yöaikainen aktiivisuus on vähäistä ja päiväaikainen aktiivisuus runsasta seuraavan kuvan 2 mukaisesti. Kuva 3 on esimerkki heikosta vuorokausirytmistä.

Kuva 2. Hyvä vuorokausirytmi

Hyvä vuorokausirytmi

Keskimääräinen yöaikainen aktiivisuus = 1 (sininen viiva) ja keskimääräinen päiväaikainen aktiivisuus = 10 (punainen viiva) -> vuorokausirytmin indeksi = 1/10 = 0,1; vuorokausirytmi on hyvä.

Kuva 3. heikko vuorokausirytmi

Heikko vuorokausirytmi

Keskimääräinen yöaikainen aktiivisuus = 8 (sininen viiva) ja keskimääräinen päiväaikainen aktiivisuus = 8 (punainen viiva) -> vuorokausirytmin indeksi = 8/8 = 1; vuorokausirytmi on heikko.

Viikkoanalyysi

Viikkoanalyysinäkymä on kätevä useamman päivän aktiivisuuskäyrän tarkastelemiseen yhdellä kertaa. Päivät esitetään allekkain, ja vanhimmat tiedot ovat ylimpänä. Päivät sijoitetaan samalla aikajanalle, joka on näytön yläosassa.

Vasemmalla olevat ruudut osoittavat päivittäisen analyysin tiedot numeerisessa muodossa. Niissä on tietoa yöunesta, päiväaikaisesta nukkumisesta ja päiväaikaisesta aktiivisuudesta. Oikealla oleva pystysuora käyrä osoittaa henkilön vuorokausirytmin: yksittäinen päiväkohtainen piste, joka on vaakasuunnassa käyrän vieressä, osoittaa kyseisen päivän arvon. Mitä kauempana vasemmalla piste on, sitä parempi sen päivän vuorokausirytmi on. Jos indeksiarvo on yli 1,0 (kääntynyt rytmi), se merkitään punaisella.

 
Lataa
test

Esite: Aktiivisuusmittaus

Vivago aktiviteettikäyrät koostavat hyvinvointitietoa – vuorokausirytmin, unen ja aktiivisuuden mittarit

Lataa Esite

Jaa